MENU
Aula_close Layer 1

Pædagogisk grundlag

              

Pæd læreplan

Når du læser vores fælles børnegrundlag, er det måske vigtigt, at du ved, at den sorte tekst er direkte lovstof og den røde skrift er vores betragtninger.                                                                   

 

 

                                                                                                     

                                                                                                Fælles børnegrundlag

Børnesyn

Barnesynet. Det at være barn har værdi i sig selv. Børn skal ikke alene forberedes på at blive voksne, men også støttes og værdsættes

 

 

 • Børn er født med individuelle personligheder, kompetencer og nysgerrighed på verden.
 • Børn gør det ”rigtige”, hvis de kan.
 • Børn samarbejder altid.
 • Børn har stor drivkraft til egen læring.
 • Vi arbejder ud fra ICDP

 

Dannelse og børneperspektiv

Børn på fx 2 år og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse. Dannelse, ligestilling og demokrati skal medtænkes i det daglige pædagogiske arbejde, så børnene oplever at have indflydelse på udformning af dagligdagen og aktiviteterne uanset baggrund, køn, alder og kultur. Det pædagogiske personale i dagtilbuddet skal invitere barnet til at være aktivt deltagende, så barnet selv er med til at skabe sin læring og konkrete deltagelse i demokratiske sammenhænge, som personalet er ansvarligt for at skabe.

 

 

 • Harmoniske, trygge og glade børn lærer bedst.
 • Vi tror på struktur og organisering med tæt kontakt til voksne.
 • Genkendelighed, smil, ICDP´sk tilgang og anerkendelse motiverer til dannelsesprocessen
 • Barnet skal ses og forstås i den kontekst,  han/hun befinder sig i.
 • Vi skal møde barnet, hvor det er.

 

 

Legen

Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud. Legen er også grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling, og legen fremmer blandt andet fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet. Nogle gange skal legen støttes, guides og rammesættes, for at alle børn kan være med, og for at legen udvikler sig positivt for alle børn

 

 • Alt er leg for børn,  det arbejder vi

efter og har sat fokus på.

 • Børn har brug for leg på mange

måder - eget initiativ, i børnefællesskaber og sammen med voksne. Vi vil dygtiggøre os på området med opkvalificering af børns trivsel for øje.

 

 

 

Læring

Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret. Det pædagogiske læringsmiljø handler om at fremme +børns kropslige, følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling og forståelse.

 

 

 • Med øje for barnets kompetencer, vil vi udfordre og støtte videre udvikling.
 • Børn medinddrages og gives ansvar, i hverdagens aktiviteter og gøremål, alt efter udviklingsniveau.

 

Børnefællesskaber

Al leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale fastsætter rammerne for. Relationer og venskaber er afgørende, hvor alle børn skal opleve at være en del af fællesskabet og blive respekteret og lyttet til. I dagtilbuddenes hverdag skal der være plads til, at det enkelte barn både kan vise initiativ og kan være aktivt deltagende, samtidig med at fællesskabet skaber rum til alle, nye relationer og mulighed for at prøve forskellige positioner mv. Det er det pædagogiske personales og ledelsens opgave at skabe en balance mellem individ og fællesskab i dagtilbuddet.

 

 

 • Alle børn har ret til at være en aktiv del af fællesskabet og ret til at fravælge fællesskabet.
 • Vi har store og små fællesskaber.  Ud over tilhørsforhold i det daglige som Vugger, Gulerødder, Ærter og Radiser, kan der i perioder organiseres evt. grupper på tværs, pige/drengegrupper, store/små m.m.
 • Vi danner gerne nye strukturer for gruppens/tidens tendenser f.eks. ved behov for ro til fordybelse i leg.

 

Pædagogisk læringsmiljø

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes. Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

 

 • Glæde og grin er sat højt på dagsordenen!!
 • Vi tilbyder trygge rammer og følger børnenes spor.
 • Vi er til det skæve og kreative.
 • Der skal være højt til loftet med plads til eksperimenter.
 • De fysiske rammer, daglige gøremål, aktiviteter og voksnes iscenesættelse, skal give sprudlende leg.
 • Engagerede voksne, med egen personlighed og styrkesider, er centrum for fagligheden og levering af kerneopgaven.

 

 

Forældresamarbejde

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene om børns læring. 

 

 

 • Forældrene er børnenes bedste.
 • Forældrebestyrelsen har udformet principper for samarbejdet.
 • Åbenhed, respekt og dialog er centrale elementer at holde sig for øje.

 

Børn i udsatte positioner

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.

 

 • Vi skal rumme barnets situation og skabe plads til barnet i fællesskabet
 • Vi arbejder i små grupper med tæt kontakt til få voksne.

 

 

Sammenhæng med børnehaveklassen

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes sidste år i dag tilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng til børnehaveklassen

 

 • De ældste børnehavebørn danner ”Storegruppe” to formiddage om ugen. De fysiske rammer der benyttes ligger i klynge A, hvor skolelivet er.
 • Vores ”storegruppe” deltager en dag om ugen  i 0. klasse hele skoleåret.
 • Pædagog og 0. klasse lærer afholder sammen de første forældresamtaler efter skolestart. LBO deltager i velkomst forældremøde til 0. klasse.